Bonos

Els bonos es venen sempre desde secretaria, es a dir, no es poden adquirir de cap altre manera.

Els bonos només són aplicables a escriptoris, oficines junior i sales.

Un bono és exactament a qualsevol lloguer, amb la única diferència que no s’especifica el dia/hores d’ús. Per tant s’aplica tota la informació relativa a lloguer d’espais, aforament, etc.. execpte en la realització de l’albarà que es farà com a s’indica a continuació.

Per crear un bono es seguexien els següents passes al programa de facturació [FacturaScripts]:

 • Si no és client/soci, omplir fitxa.
 • Crear albarà i posar a les línees de detall els productes amb referència següents:
  • Producte: bonodia/bonohora -> Per indicar que és un abonament i tipus. Molt important.
   • Quantitat: Indicar número hores o dies. Actualment només 10/20.
   • Preu: 0  -> Sempre 0
  • Producte: bonoescriptori/bonoespai ->Per indicar a què fa referència
   • Quantitat:
    • Escriptori = 1.
    • Espai/Sala = Aforament teòric.
   • Preu: xxx -> El preu és automàtic i serà diferent per cada cas.
 • [Opcional] Si s’han d’autoritzar més persones (Igual que en un lloguer normal)
  • Producte: junior
   • Quantitat: Autoritzats extra fins màxim
   • Preu: El que tingui el producte
 • Cobrar i generar factura

Si algú vol adquirir varis bonos s’ha de generar tants albarans com bonos, no acumular. Això és així perquè és necessari per controlar quan s’en fa ús.

Go top