Bonos

Els bonos es venen sempre desde secretaria, es a dir, no es poden adquirir de cap altre manera.

Els bonos només són aplicables a escriptoris, oficines junior i sales.

Un bono és exactament a qualsevol lloguer, amb la única diferència que no s’especifica el dia/hores d’ús. Per tant s’aplica tota la informació relativa a lloguer d’espais, aforament, etc.. execpte en la realització de l’albarà que es farà com a s’indica a continuació.

Per crear un bono es seguexien els següents passes al programa de facturació [FacturaScripts]:

 • Si no és client/soci, omplir fitxa.
 • Crear albarà i posar a les línees de detall els productes amb referència següents:
  • Producte: bonodia/bonohora -> Per indicar que és un abonament i tipus. Molt important.
   • Quantitat: Indicar número hores o dies. Actualment només 10/20.
   • Preu: 0  -> Sempre 0
  • Producte: bonoescriptori/bonoespai ->Per indicar a què fa referència
   • Quantitat:
    • Escriptori = 1.
    • Espai/Sala = Aforament teòric.
   • Preu: xxx -> El preu és automàtic i serà diferent per cada cas.
 • [Opcional] Si s’han d’autoritzar més persones (Igual que en un lloguer normal)
  • Producte: junior
   • Quantitat: Autoritzats extra fins màxim
   • Preu: El que tingui el producte
 • Cobrar i generar factura

Si algú vol adquirir varis bonos s’ha de generar tants albarans com bonos, no acumular. Això és així perquè és necessari per controlar quan s’en fa ús.