Modificar dia de finalització contracte

En el cas que es vulgui modificar el darrer dia de contracte i per tant que no s’ha de renovar, sigui un lloguer o la condició de soci, s’ha d’anar al programa de facturació [FacturaScripts] i seleccionar l’últim albarà facturat, i  allà modificar el dia de finalització del contracte. Molt important posar una data real en format YYYY-MM-DD, anant amb molt de compte de no tocar res més, ja que podria no facturar-se.

A la propera facturació, a final de mes, comprovar que s’ha generat correctament l’albarà a facturar.

YYYY-MM-DD = Any-mes-dia. 
Exemples vàlids: 2020-12-31, 2021-07-16
Exemples erronis: 2020-13-01, 2020-06-32