Facturació mensual

Tots els lloguers es cobren a principi de mes per endavant.

Cada dia 15 del mes en curs es generen els albarans de reserva del mes següent a tots aquells client que no hagin arribat a la data de finalització, o no en tinguin.

Això es fa així per 2 motius:

  • Els clients que lloguen per mesos sense data final o encara no han aribat al final del lloguer previst, tenen 15 dies per avisar que no volen renovar, per tant si a dia 15 no han avisat es genera albarà per facturar a final de mes, corresponent al mes següent.
  • En segon lloc, d’aquesta manera es mostra la reserva al calendari.

A final de mes s’han de facturar tots els albarans pendents, aquest procés es realitza manualment al programa de facturació [FacturaScripts

  • Menú Vendes->Albarans
  • Filtrar per estat Nuevo i métode de pagament Rebut domiciliat
  • Primer agrupar albarans per client amb el botó  agrupar
  • Seleccionar tots els albarans
  • Prèmer botó  (aprovar document)